Algemene voorwaarden van Veeken Tuinprojecten
gevestigd te Alkmaar (1815 KZ) aan de Kalkovensweg 1

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer/aannemer: De vennootschap onder firma Veeken Tuinprojecten

2. Opdrachtgever: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken;

3. Werkzaamheden inzake tuinaanleg en –onderhoud
a- Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van terrein- en groenvoorzieningen;
b- Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen;
c- Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het ontwerp van terrein- en groenvoorzieningen;
d- Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken of werkzaamheden;
e- Het leveren van de tot deze werkzaamheden benodigde materialen.
f- Het adviseren, plannen en het maken van begrotingen om bovengenoemde werkzaamheden te bewerkstelligen;

4. Aanneming van werk
De overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer/aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.

5. Abonnement
De overeenkomst als bedoeld onder 4., met dien verstande dat partijen overeenkomen dat de opdrachtgever de opdrachtnemer opdracht geeft tot het meermalen verrichten van werkzaamheden, waaronder onderhoudswerkzaamheden, gedurende een langere periode. Facturatie geschiedt per overeengekomen periode.

6. Offerte
Het aanbod van de specificering van de werkzaamheden zoals onder 3. beschreven tegen een door de opdrachtnemer begrote prijs. Bij mondelinge of schriftelijke aanvaarding van dit aanbod zal een overeenkomst zoals bedoeld onder 4. ontstaan.

7. Meerwerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder 3. en niet vallende in het onder 6. beschrevene.

 8. Uurloon:
De vergoeding voor het verrichten van diensten of werkzaamheden door één persoon gedurende één klokuur. De offerte zal tevens het uurloon omvatten, welke is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden geldende arbeidskosten.

8. Materialen:
1. Grondsoorten, waaronder zand, grond, (teel)aarde en compost;
2. Levende materialen: biologische producten en zaken waarvoor verzorging en onderhoud benodigd is om te kunnen blijven leven;
3. Dode materialen: alle overige materialen en zaken.

9. Bedragen, prijzen en B.T.W.
Alle genoemde prijzen en bedragen in offertes, dan wel overeenkomsten zijn exclusief B.T.W, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of op alle overeenkomsten die strekken tot de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van het materiaal, zoals bedoeld onder 3. e.v.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes of overeenkomsten ter uitvoering van de werkzaamheden of levering van het materiaal, aangegaan met derden, indien zijn hun wederpartij bekend hebben gemaakt deze voorwaarden te voegen in hun offertes/overeenkomsten.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen deze voorwaarden door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever geacht geaccepteerd te worden. Opdrachtnemer verwerpt dan ook in beginsel de voorwaarden van zijn tegenpartij.
4. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 3 OFFERTE
1. De opdrachtnemer zal zich zo volledig mogelijk op de hoogte stellen van de met de uitvoering van de werkzaamheden verband houdende informatie. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer zoveel mogelijk inlichten over de met de uitvoering van de werkzaamheden verband houdende informatie. Een en ander om een zo meest mogelijk vervolmaakte offerte aan te bieden.
2. De opdrachtnemer zal de offerte dan ook schriftelijk aan opdrachtgever verstrekken.
3. De offerte geldt als aanbod van de werkzaamheden en is derhalve vrijblijvend. Dit is alleen anders als dit uitdrukkelijk uit de offerte of andere overeenkomst blijkt.
4. De offerte zal een zo volledig mogelijke omschrijving bevatten van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken. Om een goede beoordeling van de offerte mogelijk te maken zullen partijen streven naar een zo goed mogelijke informatielevering en –verwerking, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.
5. Zodra bij de offerte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen of andere uitingen van de geest van de opdrachtnemer worden geleverd, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op deze werken. De eigendom blijft te allen tijde bij de opdrachtnemer, hetgeen inhoudt dat de werken niet mogen worden overgedragen of op andere wijzen aan derden beschikbaar te worden gesteld.
6. Ingeval  de (potentiële) opdrachtgever besluit om de opdracht tot de werkzaamheden niet te geven, zullen de werken zoals bedoeld in het vorige lid binnen veertien dagen na dagtekening van de offerte aan de opdrachtnemer moeten worden terug gezonden.
7. Zodra in de offerte de prijs voor het tekenwerk wordt gespecificeerd, is de opdrachtgever de tekenkosten aan de opdrachtnemer verschuldigd, ook indien opdrachtgever besluit niet in te gaan op de offerte.
8. Partijen treden met elkaar in contact over de aanvangsdatum van de werkzaamheden en de oplevering van het werk. Indien deze data reeds bij de offerte bekend zijn worden deze data in de offerte vermeld.
9. De offerte bevat een inzicht in de prijs en de wijze waarop deze prijs tot stand is gekomen.
10.  De offerte zal een realistische richtprijs bevatten van de uit te voeren werkzaamheden.
1. Mocht de richtprijs met minder dan 10% worden overschreden heeft de opdrachtnemer hiervoor geen nadere toestemming nodig van de opdrachtgever.
2. Mocht de richtprijs met meer dan 10% worden overschreden zal de opdrachtnemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van overschrijding waarschuwen. Indien dit zich voordoet, zal de opdrachtnemer de gelegenheid krijgen het werk te beperken of te vereenvoudigen. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke moeten meewerken aan zulke beperking of vereenvoudiging.
11.             1. Werkzaamheden buiten de offerte worden gezien als meerwerk en worden afzonderlijk in de totaalfactuur gespecificeerd of geheel apart gefactureerd. Voor meerwerk worden de standaard vastgestelde prijzen doorberekend. Kortingen of andere prijswijzigingen kunnen niet door de opdrachtnemer worden verleend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
2. Bij meerwerk zal een aanvullende overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden gesloten. Opdrachtnemer zal hiervoor contact opnemen met opdrachtgever.

 

ARTIKEL 4 OVEREENKOMSTEN EN (PRIJS)WIJZIGINGEN
1. De overeenkomsten tot aanneming van werk of tot koop/verkoop worden bindend door mondelinge of schriftelijk aanvaarding van de offerte.
2. Indien partijen, direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande offerte, een overeenkomst sluiten zal deze slechts bindend zijn bij schriftelijke overeenkomst.
3. Onjuistheden in de vermelde gegevens binden de opdrachtnemer niet. Partijen zullen met elkaar in contact treden om de onjuistheden te zuiveren.
4. Mutaties, wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst of afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en –nemer zijn overeengekomen.
5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan, zonder dat deze omstandigheden de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, zal de opdrachtnemer de overeengekomen prijs kunnen aanpassen aan de kostenverhoging. Dit kan alleen als de opdrachtnemer, bij het bepalen van de prijs, geen rekening heeft kunnen houden met de kans op zulke omstandigheden.
6. Omstandigheden als bedoel onder artikel 4 lid 5 kunnen bijvoorbeeld zijn: extreme prijsverhogingen bij de inkoop van materialen, zoals door onverwacht opgetreden schaarste van de zaak.
7. De opdrachtnemer mag tevens de prijs na het sluiten van de overeenkomst aanpassen, indien blijkt dat de opdrachtnemer door onjuiste verstrekking van gegevens door de opdrachtgever, welke voor de prijsbepaling van belang waren, genoodzaakt werd deze prijs aan te passen. Dit kan alleen indien de opdrachtnemer de onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs niet had behoren te ontdekken.
8. Bij prijsverhoging zoals genoemd in artikel 4 lid 5 en 7, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van de noodzaak tot prijsverhoging. In dat geval kan de opdrachtgever een voorstel doen tot beperking van het werk of vereenvoudiging hiervan of gebruik maken van het opzeggingsrecht ex artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden.
9. In geval van overeenkomsten die geen eenmalige werkzaamheden betreffen en derhalve worden gekenmerkt door het meerdere malen uitvoeren van werkzaamheden verspreid over een lange periode, is de opdrachtnemer tevens tussentijds gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Dit in gevolge:
1. wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van gewijzigde wetten of overige besluiten van overheidswege.
2. wijzigingen in prijzen van brandstoffen of loonkosten.

 

ARTIKEL 5 OVEREENKOMSTEN VOOR LANGERE PERIODE
Overeenkomsten gesloten voor langere periode, waaronder het abonnement tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, gelden voor de overeengekomen periode, echter voor minimaal één kalenderjaar. De overeenkomst zal automatisch worden verlengd met de periode van de laatste overeenkomst, tenzij opdrachtgever minimaal twee maanden voor het verloop van de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

 

ARTIKEL 6 EINDE OVEREENKOMST
1. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst ex art. 7:764 BW geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen. In geval van een dergelijke opzegging zal de opdrachtgever de voor het gehele werk overeengekomen prijs moeten betalen. Mocht de opdrachtnemer reeds na toestemming van opdrachtgever hebben aangevangen met prijsverhogende werkzaamheden en zegt de opdrachtgever alsnog op, zal bij het berekenen van de verschuldigde prijs tevens rekening worden gehouden met de werkelijk gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer zou hebben gemaakt. Van het overige bepaald in artikel 7:764 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk afgezien.
2. Bij het overlijden van de opdrachtnemer, de liquidatie cq. ontbinding van de onderneming van de opdrachtnemer ofwel wanneer surseance van betaling wordt aangevraagd, voor voltooiing van het werk is/zijn diens rechtsverkrijgende(n) niet verplicht dit werk te voltooien. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs te betalen aan de rechtsverkrijgende(n), waarop in mindering zal strekken de redelijke prijs voor de onvoltooide werkzaamheden. Een en ander zal inhouden dat de prijs van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de geleverde zaken zal moeten worden voldaan.
3. Bij het overlijden van de opdrachtgever de liquidatie cq. ontbinding van de onderneming van de opdrachtnemer ofwel wanneer surseance van betaling wordt aangevraagd, voor voltooiing van het werk, is/zijn de rechtsverkrijgende(n) niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs te betalen aan de rechtsverkrijgende(n), waarop in mindering zal strekken de redelijke prijs voor de onvoltooide werkzaamheden.

4. Indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is de opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd.

 

ARTIKEL 7 UITVOERBAARHEID WERKZAAMHEDEN
1. Bij, naar het oordeel van de opdrachtnemer, extreme weersomstandigheden, waaronder, sneeuw, hagel, regen en een windkracht van meer dan zes heeft de opdrachtnemer het recht de werkzaamheden te onderbreken. De opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op de overeengekomen of aangegeven opleverdatum.
2. De werkzaamheden zullen weer aanvang hebben indien de extreme weersomstandigheden zijn beëindigd.
3. Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de aanplant door bovengenoemde weersomstandigheden in het kader van de kwaliteit van de groei en het instaan voor de hergroei, beter uitgesteld kan worden, heeft de opdrachtnemer hiertoe het recht.
4. De opdrachtgever blijft, in geval van een overeenkomst voor langere periode
te allen tijde verantwoordelijk nakoming van de overeenkomst en aldus voor tijdige betaling van de overeengekomen prijs. Ook indien de opdrachtgever getroffen wordt door overmacht of andere omstandigheden bij de opdrachtgever, waardoor de opdrachtnemer redelijkerwijs zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren.
5. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid om toegang te verkrijgen tot de werkplek. De opdrachtgever zal in ieder geval zorg moeten dragen voor de aanwezigheid van standaardvoorwaarden, die uitvoering van de werkzaamheden mogelijk maken. Onder andere dient energie, elektra en water aanwezig te zijn.
6. Wordt de opdrachtnemer getroffen door overmacht, waardoor hij de werkzaamheden niet kan uitvoeren, zal de opdrachtnemer direct contact opnemen met de opdrachtgever. Gedurende dit contact zal getracht worden voor vervangende uitvoering te zorgen. Blijkt dit niet mogelijk zal de opdrachtnemer, de opdrachtgever een voorstel doen ter verlenging van de overeenkomst voor de periode dat het werk stilligt ofwel besluiten dat de opdrachtnemer de prijs niet verschuldigd is voor de periode dat het werk niet wordt uitgevoerd.

 

ARTIKEL 8 LEVERINGEN
1. De opdrachtnemer staat in voor de echtheid van soort van de door opdrachtnemer geleverde materialen, zoals in de offerte staan vermeld. De opdrachtnemer zal goed als mogelijk toezien op de goede samenstelling van de grondsoorten.
2. Opdrachtnemer staat in voor de hergroei van de door hem geleverde (levende) materialen, mits deze zijn verzorgd door opdrachtnemer. Deze garantie wordt niet verstrekt bij extreme weers- en/of terreinomstandigheden. Geringe afwijkingen in hergroei, zijnde de uitval van producten, moeten door de opdrachtgever worden geaccepteerd en vallen niet onder de garantie die door opdrachtnemer verstrekt wordt.
3. Indien materiaal niet uit voorraad leverbaar is zal de opdrachtnemer een (vermoedelijke) levertijd aan opdrachtgever melden. Opdrachtgever kan slechts aan deze levertijd worden gehouden, voor zover zij schriftelijk is overeengekomen en wanneer opdrachtnemer niet afhankelijk is van derden.

 

ARTIKEL 9 OPLEVERING

1. Onder oplevering wordt verstaan:
1. de gehele uitvoering van de werkzaamheden
2. de omstandigheid zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
2. De opdrachtgever heeft het werk stilzwijgend aanvaard als hij niet binnen veertien dagen na de mededeling van de opdrachtnemer dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, het werk keurt. Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
3. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht het tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend.
4. De opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
5. Ondanks het feit dat het werk niet gereed kan komen doordat enig goed niet op moment van oplevering geleverd kan worden, kan het totale werk toch als opgeleverd worden beschouwd. Partijen kunnen overeenkomen dat een redelijk bedrag voor dit nog te leveren goed wordt achtergehouden door de opdrachtgever.
6.          1. Indien blijkt dat de opdrachtnemer belang heeft bij oplevering tegen een vaste datum zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De vaste datum zal schriftelijk overeengekomen moeten worden, waarbij bepaald dient te worden dat overschrijding van deze datum geenszins tot de mogelijkheden behoort.
2. Overschrijdt de opdrachtnemer in het geval zoals beschreven onder artikel 9 lid 6 sub 1, toch de vaste datum, zal de opdrachtgever recht hebben op de vergoeding van de door hem geleden schade. Deze schade zal enkel voor vergoeding in aanmerking komen, indien de opdrachtgever in staat is de schade te verduidelijken en te specificeren.
3. De leden 1 en 2 gelden niet in geval dat de opdrachtnemer getroffen wordt door overmacht. Artikel 7 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
6. Zijn partijen een vermoedelijke opleverdatum overeengekomen bestaat de mogelijkheid dat de oplevering tegen een latere datum geschiedt. De opdrachtnemer zal in dat geval de opdrachtgever inlichten over een nieuwe opleverdatum. De opdrachtnemer zal naar redelijkheid de nieuwe opleverdatum dienen te accepteren.
7. In geval van overschrijding van deze nieuwe opleverdatum zal hetgeen in lid 6 is bepaald, opnieuw gaan gelden.

 

ARTIKEL 10 BEVOEGDHEID RECHTSHANDELINGEN

1. Enkel de vennoten van de opdrachtnemer zijn bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, namens de opdrachtnemer.
2. Afspraken met of overeenkomsten gesloten met andere werknemers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet, tenzij de vennoten de afspraken of overeenkomst(en) hebben bevestigd.

 

ARTIKEL 11 GEBREKEN

1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover de opdrachtnemer bekend is geworden met deze onjuistheden.
2. Indien het werk na de oplevering gebreken vertoont, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, meldt de opdrachtgever de gebreken schriftelijk en binnen veertien dagen na oplevering bij de opdrachtnemer of binnen veertien dagen na ontdekking. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid de gebreken te herstellen.
3. De opdrachtnemer zal de gebreken die voor zijn rekening komen herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4.         1. De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van het werk, die te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van door de opdrachtnemer gebruikte materialen, komen voor rekening van de opdrachtnemer.
2. Is de ondeugdelijke uitvoering echter te wijten aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop hij een werk laat uitvoeren, dan komen de gevolgen voor zijn rekening, voor zover hij lid 1 niet heeft geschonden.
5. Het enkel melden van gebreken schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6. Gebreken ontstaan door het niet in acht nemen van de juiste zorg voor het geleverde werk of materiaal kunnen niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan door (overige) natuurinvloeden. De opdrachtgever zal de werking van houtsoorten dienen te accepteren.

 

ARTIKEL 12 DERDEN

1. De opdrachtnemer is bevoegd het werk onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn aansprakelijkheid bij de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst.
2. Indien derden, anders dan door de opdrachtnemer aangezocht, het werk van de opdrachtnemer hebben beïnvloed, zodat niet meer gesproken kan worden dat de opdrachtnemer het werk zelf heeft verzorgd, is de opdrachtnemer niet (meer) aansprakelijk voor de ontstane gebreken nadien.

 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor schade ontstaan tijdens uitvoering van het werk en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk moet worden geacht is de opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1.250.000,- per schadegebeurtenis.
2. Voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde werk of materialen is artikel 11 van toepassing, met dien verstande dat het schadebedrag nimmer hoger kan zijn dan de overeengekomen prijs van het geleverde werk of materieel.
3. Bij gebreken verbandhoudende met de geleverde grondsoorten kan de opdrachtnemer niet voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan de overeengekomen prijs voor de levering van de grondsoorten. Ook niet als bij de uitvoering van de werkzaamheden met deze grondsoorten, de grondsoorten vermengd zijn geraakt met de reeds aanwezige grondsoorten.

 

ARTIKEL 14 BETALINGEN

1. Facturen dienen binnen dertig dagen na de dagtekening van de factuur betaald te zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd de wettelijke (handels-)rente aan de opdrachtgever door te berekenen, voor zover de opdrachtgever de factuur/facturen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan.
3. Betaling vindt plaats in contanten of een ander geaccepteerd betaalmiddel.
4. Voor betaling in termijnen zullen partijen schriftelijk een regeling overeenkomen. De opdrachtgever zal zich strikt moeten houden in het hierin bepaalde.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat de overeengekomen prijs (gedeeltelijk) bij vooruitbetaling wordt voldaan.
6. Alle kosten voortvloeiend uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever.
7. De opdrachtnemer zal een ingebrekestelling aan de opdrachtnemer doen toekomen, in geval de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen ex artikel 14 lid 1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het in de ingebrekestelling gestelde is de opdrachtgever in verzuim.
8. Bij verzuim van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer nimmer in verzuim geraken.
9. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en opdrachtnemer de betaling via derden moet afdwingen zijn de kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL  15 FAILLISSEMENT

De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, wordt onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt.

 

ARTIKEL 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang niet volledig is voldaan aan de eisen van overdracht en de betaling van de gehele overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 17 RETENTIERECHT
Bij het in gebreke blijven in de nakoming van enige verplichting door de opdrachtgever is de opdrachtnemer bevoegd alle eigendommen en bescheiden welke onderwerp zijn van de overeenkomst onder zich te houden, totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting(en) heeft voldaan.

 

ARTIKEL 18 GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd alsmede het niet of onvolledig voldoen van een
factuur van de opdrachtnemer, voortvloeiende uit, met betrekking tot of
verbandhoudende met de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van
toepassing zijn (de algemene voorwaarden daarbij inbegrepen), zullen naar
Nederlands recht worden beslist uitsluitend door de rechtbank te Alkmaar,
behoudens bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

ARTIKEL 19 WIJZIGINGEN EN DEPOT
1. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen aan opdrachtgever
schriftelijk worden meegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuwe geldende algemene voorwaarden. Ingeval opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst, beheersen de nieuwe algemene voorwaarden de lopende overeenkomst. Maakt opdrachtgever wel tijdig en op juiste wijze bezwaar, dan blijven de oude algemene voorwaarden van kracht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer: 37127684.

Oproep!

Heeft u nog oude foto’s van uw door ons aangelegde tuin?

In 2023 bestaat Veeken Tuinprojecten 85 jaar. Vanwege die bijzondere gelegenheid zijn wij van plan om een boek samen te stellen waarin we 85 jaar Veeken Tuinprojecten tentoonstellen.